Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Przekaż 1,5 %

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podczas przekazywania 1% podatku na rzecz Związku Stowarzyszeń Bank Żywności we Wrocławiu informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Bank Żywności we Wrocławiu (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl .
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie odbywa się w celach informacyjnych i statystycznych na temat darczyńców, a także w celu podziękowania za wsparcie.
5. Dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urząd Skarbowy.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Administratora, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przekazania 1% podatku, w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwości współfinansowania działań Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.