Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Podprogram 2014

PODSUMOWANIE EFEKTÓW

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014 trwał w okresie grudzień 2014 - luty 2015. W ramach programu wydawano następujące produkty: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, mleko, olej rzepakowy. 

Bank Żywności we Wrocławiu w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2014 przekazał Organizacjom Partnerskim Lokalnym 223 161,400 kg żywności o łącznej wartości 566 311,53 zł. W Programie wzięły udział 30 organizacje pozarządowe oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Produkty trafiły do 17455 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W ramach działań towarzyszących POPŻ 2014-2020 Podprogram 2014 odbył się szereg działań mających na celu włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. Wśród działań towarzyszących nalazły się: poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, konsultacje dietetyczne oraz spotkania integracyjne.


O PROGRAMIE

Z początkiem grudnia rozpoczęliśmy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizację Podprogramu 2014. Program ten zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD), który realizowany był w Polsce, także przez Bank Żywności we Wrocławiu od 2004 r. do grudnia 2013 r. Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

DLA KOGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Dla osób najbardziej potrzebujących spełniających kryteria POPŻ o osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

JAK UZYSKAĆ POMOC

  • osoby bezdomne powinny podpisać oświadczenie;
  • pozostałe osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, na postawie skierowania wydanego przez OPS.

CO JEST W PACZCE ŻYWNOŚCIOWEJ

  • makaron świderki (3 opakowania)
  • mielonka wieprzowa (2 opakowania)
  • cukier biały (2 opakowania)
  • olej rzepakowy (1 opakowanie)
  • mleko UHT (2 opakowania) 

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego. Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 zostały wybrane cztery organizacje pozarządowe Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Kolejne etapy programu rozpoczną się wiosną 2015 r.