Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Podprogram 2015

PODSUMOWANIE EFEKTÓW 

Bank Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016  realizował współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 29213 osób potrzebujących na Dolnym Śląsku trafiło 2 223,31170 kg żywności ( 177 102,0000 paczki i 168 367,0000 posiłków).
Dystrybucja żywności realizowana była przez 60 współpracujących z Bankiem organizacji partnerskich.
Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.
W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Bank Żywności realizował działania towarzyszące, które mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej.  Działania te współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowane były w formie:

  • warsztatów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i  wykorzystania artykułów spożywczych sezonowych, lokalnych i dostępnych w paczce,
  • warsztatów żywieniowych i dotyczących zdrowego żywienia,
  • warsztatów edukacji ekonomicznej  - gospodarowanie budżetem domowym.

W ciągu trwania tegoż Podprogramu zostało zrealizowanych 215 warsztatów (66 – kulinarne, 39 – żywieniowe, 110 - ekonomiczne) we współpracy z 37 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi.  W działaniach towarzyszących wzięło udział 2728 osób.
W ramach PO PŻ organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących,  prowadziły niefinansowe  działania towarzyszące mające na celu w szczególności:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
  • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W zależności od profilu działania organizacji lokalnej działania towarzyszące różniły się od siebie i dostosowane były do potrzeb odbiorców pomocy. Spośród powtarzających się form wsparcia należy wymienić: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne.
Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące - organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności - osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).


O PROGRAMIE

Niebawem rusza kolejna edycja PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2015. W związku z tym zapraszamy zainteresowane:

  • organizacje pozarządowe,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej – gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej innej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ, z którą moglibyśmy podpisać umowę na realizację dystrybucji żywności

do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi Programu, które znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Za wdrożenie PO PŻ  w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).