Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

Podprogram 2016

PODSUMOWANIE EFEKTÓW

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak:

 • makaron jajeczny 5 kg,
 • herbatniki 2 kg,
 • mleko UHT 9 l.,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • fasola biała 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,36 kg,
 • szynka drobiowa 2,70 kg,
 • szynka wieprzowa 0,3 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,16 kg,
 • cukier biały 4 kg, 
 • olej rzepakowy 4 l.

2. Współpracowaliśmy z 70 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa dolnośląskiego.

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 35 869 osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 1 650 ton żywności;
 • 175 796 paczek żywnościowych;
 • 366 430 posiłków.

5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 346 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 5118 osoby.

6. Rodzaje warsztatów:

 • ekonomiczne - 150 spotkań dla 2249 uczestników;
 • żywieniowe - 87 spotkań dla 1285 uczestników;
 • kulinarne - 109 spotkań dla 1584 uczestników.

 

 

 

 


INFORMACJE OGÓLNE
Bank Żywności we Wrocławiu wraz z pierwszą dostawą żywności, rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
Bank Żywności we Wrocławiu nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całego Dolnego Śląska. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia - aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (1268 zł dla osoby samotnej1028 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w lokalnej organizacji partnerskiej, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.
Organizacje wydające żywność mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.
Kto może przystąpić do współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu w ramach Podprogramu 2016 (OPL):
•    organizacje pozarządowe (zarówno współpracujące już z nami, jak i nowe instytucje),
•    Ośrodki Pomocy Społecznej – w sytuacji gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ i która mogłaby zająć się realizacją Programu (wymagane wspólne oświadczenie OPS i OPR).

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017
Dostawy rozpoczęły się 18.08.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera), dystrybucja z magazynu Banku rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca maja 2017.
Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2016: pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w programie).

PACZKI
OPL wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL pod karą wykluczenia OPL z Programu.

POSIŁKI
Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

 • makaron jajeczny - 5 kg, 
 • ryż biały - 5 kg, 
 • herbatniki - 2 kg,
 • mleko UHT - 9 l,
 • groszek z marchewką - 3,20 kg,
 • fasola biała - 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy - 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe - 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami - 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju - 1,36 kg,
 • szynka drobiowa - 2,70 kg,
 • cukier biały - 4 kg,
 • olej rzepakowy - 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający - 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa - 0,3 kg,
 • pasztet wieprzowy - 0,16 kg.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

 • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych),
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach),

Działania opisane będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.