Przekaż1%

przyłacz się do corocznej

wielkanocnej zbiórki żywności

i zostań bankierem żywności

RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności we Wrocławiu informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń Bank Żywności we Wrocławiu (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: bz.wroclaw@bankizywnosci.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl .
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celu i zadań Administratora w szczególności: gromadzenia i rozdziału żywności, zapobiegania jej marnotrawieniu, udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia żywnościowego, edukacyjnym oddziaływaniem na dzieci, a także inicjowaniem współpracy oraz koordynowaniem działań pozarządowych, rządowych i samorządowych organizacji, placówek i instytucji charytatywnych w zakresie udzielania wsparcia żywnościowego oraz walki z marnotrawstwem żywności.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.