mapa dolnego śląska

PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień  2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.     Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.     Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.      Artykuły warzywne i owocowe:

1.     groszek z marchewką 3,6 kg,

2.     fasola biała 3,6 kg,

3.     koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4.     buraczki wiórki 1,05 kg,

5.     powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.     Artykuły skrobiowe:

1.     makaron jajeczny 4,5 kg,

2.     makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3.     ryż biały 3 kg,

4.     kasza gryczana 1,5 kg,

5.     herbatniki maślane 0,8 kg,

3.     Artykuły mleczne:

1.     mleko UHT 7 l,

2.     ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.     Artykuły mięsne:

1.     szynka drobiowa 3 kg,

2.     szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3.     pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4.     kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5.     filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.     Cukier

1.     cukier biały 4 kg,

2.     miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.     Tłuszcze

1.     olej rzepakowy 4 l,

7.   Dania gotowe

1.     gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

2.     Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3.     Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.     W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7.     Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ -  NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Podprogram 2017 - Harmonogram Działań Towarzyszących 2018

Podprogram 2017 - Lista OPL Stan na dzień 30.01.2018 r.

Podprogram 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, 

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017 - 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 - czerwiec 2018. 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczy osób znajdujących się najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. 

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

groszek z marchewką 4 kg,

fasola biała 4 kg,

koncentrat pomidorowy 1,76 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,5 kg,

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

ryż biały 4 kg,

kasza gryczana 2 kg,

herbatniki maślane 0,6 kg,

mleko UHT 7 l.,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

filet z makreli w oleju 1,7 kg,

cukier biały 4 kg,

olej rzepakowy 4 l.,

kabanosy wieprzowe 0,36 kg, 

miód wielokwiatowy 0,4 kg.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad - w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in.w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering). 

4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań. 

5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin. 

6. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie. 

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprawacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

 

Podprogram 2016 - efekty

Podprogram 2016 - nasze efekty

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak:

 • makaron jajeczny 5 kg,
 • herbatniki 2 kg,
 • mleko UHT 9 l.,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • fasola biała 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,36 kg,
 • szynka drobiowa 2,70 kg,
 • szynka wieprzowa 0,3 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,16 kg,
 • cukier biały 4 kg, 
 • olej rzepakowy 4 l.

2. Współpracowaliśmy z 70 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa dolnośląskiego.

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 35 869 osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 1 650 ton żywności;
 • 175 796 paczek żywnościowych;
 • 366 430 posiłków.

5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 346 warsztatów edukacyjnych, w których wzięły udział 5118 osoby.

6. Rodzaje warsztatów:

 • ekonomiczne - 150 spotkań dla 2249 uczestników;
 • żywieniowe - 87 spotkań dla 1285 uczestników;
 • kulinarne - 109 spotkań dla 1584 uczestników.

Już 700 tysięcy pełnowartościowych posiłków trafiło do dzieci. Żółty Talerz będzie w telewizji!

Zaczęło się we wrześniu. Pięć największych polskich organizacji pomocowych wraz z Kulczyk Foundation zawiązało sojusz. Powstała profesjonalna i unikalna koalicja na rzecz dzieci Żółty Talerz, która wspiera system żywienia najmłodszych w Polsce. Do marca dzieci dostały 700 tysięcy posiłków! Kolejny odcinek programu "Efekt Domina", telewizyjnej serii o wspaniałych ludziach, którzy pomagają innym, opowiada własnie o Żółtym Talerzu. Emitowany on będzie w niedzielę, 26 marca o godz. 11 w TVN.

- Dzięki Żółtemu Talerzowi możemy nakarmić większą liczbę dzieci bardziej wartościowymi posiłkami w blisko 300 stołówkach i świetlicach w całej Polsce. Odwiedzając te miejsca, rozmawiamy o dziecięcych potrzebach, którym chcemy sprostać. Przede wszystkim widzimy jednak, że Żółty Talerz daje radość nie tylko dorosłym, że mogą przygotować dla najmłodszych pożywne jedzenie, ale także dzieciom, że zdrowe jedzenie może być smaczne. Bardzo nas cieszy ogromne zaangażowanie nauczycieli, wychowawców i rodziców, ich pomysły  na warsztaty żywieniowe, wspólne gotowanie - podkreśla Marta Schmude-Olczyk, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. - Do sierpnia wydamy dzieciom milion posiłków - takim wynikiem zakończymy pierwsze dwanaście miesięcy programu - dodaje. 

Do programu Żółty Talerz, któremu patronuje Rzecznik Praw Dziecka, Kulczyk Foundation zaprosiła: Caritas, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż i SOS Wioski Dziecięce. Dominika i Sebastian Kulczyk na program przeznaczyli 4 miliony zł.

Żółty Talerz jako unikalny standard pomocy ma być wsparciem dla ogólnopolskiego systemu żywienia dzieci. Unikalny, bo wszystkie zaproszone organizacje realizują cztery takie same cele: wzrost liczby zdrowo odżywiających się dzieci, poprawa jakości jedzenia, dostęp dla wszystkich do wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz aktywizacja dorosłych, by angażowali się w działania na rzecz prawidłowego żywienia dzieci. 

Dominika Kulczyk od lat zajmuje się pomaganiem. Fundacja Kulczyk Foundation, którą prowadzi, wsparła ponad 100 organizacji pozarządowych, realizując liczne projekty w Polsce i ponad 30 krajach na całym świecie. - Efekt Domina działa. Wszystko, co dobrego robimy dla innych, wraca do nas. Pomagając innym, kształtujemy pozytywną przestrzeń wokół nas, lepszy świat dla naszych dzieci - mówi Dominika Kulczyk. 

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016

Bank Żywności we Wrocławiu ogłasza nabór ofert na transport w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2016. 

Bank Żywności we Wrocławiu poszukuje realizatorów transportu żywności. 

Transport ma odbywać się z Wrocławia do powiatów: milickiego, lubańskiego, świdnickiego, lubińskiego, wrocławskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, górowskiego, średzkiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, głogowskiego, legnickiego, strzelińskiego, wałbrzyskiego, polkowickiego.

Oferta obejmuje:

1. Załadunek żywności z Banku Żywności we Wrocławiu ul. Rogowska 117 D, 54-440 Wrocław

2. Transport żywności z Banku Żywności do Odbiorcy

3. Rozładunek transportu z żywnością u Odbiorcy - miejsce wskazane przez Odbiorcę

 

Cena jest jedynym kryterium ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach. 

 

Dostawca zobowiązany jest:

1. Posiadać samochód, który w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami zapewni transport artykułów żywnościowych suchych i chłodniczych. 

2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport. 

 

Przy składaniu oferty należy podać:

 

 • nazwę i dane firmy realizatora usługi,
 • wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach,
 • dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego - Bank Żywności we Wrocławiu ul. Rogowska 117 D, 54-440 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres:

bz.wroclaw(at)bankizywnosci.pl

Harmonogram Działań Towarzyszących - LUTY 2017

Harmonogram Działań Towarzyszących - GRUDZIEŃ 2016

Lista Organizacji Współpracujących z Bankiem Żywności we Wrocławiu przy realizacji POPŻ Podprogram 2016

Informacja o POPŻ Podprogram 2016

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016


INFORMACJE OGÓLNE
Bank Żywności we Wrocławiu wraz z pierwszą dostawą żywności, rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
Bank Żywności we Wrocławiu nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całego Dolnego Śląska. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia - aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w lokalnej organizacji partnerskiej, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.
Organizacje wydające żywność mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.
Kto może przystąpić do współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu w ramach Podprogramu 2016 (OPL):
•    organizacje pozarządowe (zarówno współpracujące już z nami, jak i nowe instytucje),
•    Ośrodki Pomocy Społecznej – w sytuacji gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ i która mogłaby zająć się realizacją Programu (wymagane wspólne oświadczenie OPS i OPR).

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017
Dostawy rozpoczęły się 18.08.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera), dystrybucja z magazynu Banku rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca maja 2017.
Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2016: pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w programie).

PACZKI
OPL wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL pod karą wykluczenia OPL z Programu.

POSIŁKI
Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

 • makaron jajeczny - 5 kg, 
 • ryż biały - 5 kg, 
 • herbatniki - 2 kg,
 • mleko UHT - 9 l,
 • groszek z marchewką - 3,20 kg,
 • fasola biała - 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy - 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe - 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami - 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju - 1,36 kg,
 • szynka drobiowa - 2,70 kg,
 • cukier biały - 4 kg,
 • olej rzepakowy - 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający - 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa - 0,3 kg,
 • pasztet wieprzowy - 0,16 kg.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

 • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych),
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach),

Działania opisane będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Program Operacyjny Pomocy Żywieniowej 2014-2020 Podprogram 2016

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2014 i 2015

Podsumowanie Podprogramu 2014

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014 trwał w okresie grudzień 2014 - luty 2015. W ramach programu wydawano następujące produkty: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, mleko, olej rzepakowy. 

Bank Żywności we Wrocławiu w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2014 przekazał Organizacjom Partnerskim Lokalnym 223 161,400 kg żywności o łącznej wartości 566 311,53 zł. W Programie wzięły udział 30 organizacje pozarządowe oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Produkty trafiły do 17455 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W ramach działań towarzyszących POPŻ 2014-2020 Podprogram 2014 odbył się szereg działań mających na celu włączenie społeczne osób korzystających z pomocy żywnościowej. Wśród działań towarzyszących nalazły się: poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, konsultacje dietetyczne oraz spotkania integracyjne.

 

Podsumowanie Podprogramu 2015


Bank Żywności we Wrocławiu w okresie V 2015 – VI 2016  realizował współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 29213 osób potrzebujących na Dolnym Śląsku trafiło 2 223,31170 kg żywności ( 177 102,0000 paczki i 168 367,0000 posiłków).
Dystrybucja żywności realizowana była przez 60 współpracujące z Bankiem organizacje partnerskie.
Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.
W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Bank Żywności realizował działania towarzyszące, które mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej.  Działania te współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowane były w formie:
•    warsztatów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i  wykorzystania artykułów spożywczych sezonowych, lokalnych i dostępnych w paczce,
•    warsztatów żywieniowych i dotyczących zdrowego żywienia,
•    warsztatów edukacji ekonomicznej  - gospodarowanie budżetem domowym.
W ciągu trwania tegoż Podprogramu zostało zrealizowanych 215 warsztatów (66 – kulinarne, 39 – żywieniowe, 110 - ekonomiczne) we współpracy z 37 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi.  W działaniach towarzyszących wzięło udział 2728 osób.
W ramach PO PŻ organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących,  prowadziły niefinansowe  działania towarzyszące mające na celu w szczególności:
•    włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
•    pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
•    wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
W zależności od profilu działania organizacji lokalnej działania towarzyszące różniły się od siebie i dostosowane były do potrzeb odbiorców pomocy. Spośród powtarzających się form wsparcia należy wymienić: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne.
Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące - organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności - osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).

 

 

Nabór ofert - transport.

Bank Żywności we Wrocławiu ogłasza nabór ofert na transport

w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2015


Bank Żywności we Wrocławiu ogłasza nabór ofert na transport w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015.  

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2015 Bank Żywności we Wrocławiu poszukuje realizatorów transportu żywności.

Transport ma odbywać się z Wrocławia do powiatów: milickiego, lubańskiego, świdnickiego, lubińskiego, wrocławskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, górowskiego, średzkiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, głogowskiego, legnickiego, strzelińskiego, wałbrzyskiego, polkowickiego.


Oferta obejmuje:

 1. Załadunek żywności z Banku Żywności we Wrocławiu ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław

 2. Transport żywności z Banku Żywności do Odbiorcy

 3. Rozładunek transportu z żywnością u Odbiorcy – miejsce wskazane przez odbiorcę

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na wyżej wymienionych trasach.

Dostawca zobowiązany jest:

 1. Posiadać samochód, który w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami zapewni transport artykułów żywnościowych suchych i chłodniczych.

 2. W ofercie proszę zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie wykonywany transport.

Przy składaniu oferty należy podać :

 • Nazwę i dane firmy/ realizatora usługi

 • Wycenę na podstawie tzw. opłaty frachtowej, na wymienionych trasach.

 • Dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e –mail , telefon)

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, Bank Żywności we Wrocławiu ul. Rogowska 117D, 54-440 Wrocław lub pocztą elektroniczna na adres:

piotr.gluz(at)bankzywnosci.wroclaw.pl

SPOTKANIE INFORMACYJNE – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 20

Termin: 29 maja 2015 r. (piątek)

Godzina: 09:30 (spotkanie potrawa do ok. 11:00)

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 mieści się na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65, na tyle budynku Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji (Skateparku).

Dojazd: Niedaleko Centrum znajduje się przystanek komunikacji miejskiej KWISKA. Dojazd autobusami: 103, 119, 122, 126, 128, 129, 319, 403, E oraz tramwajami: 3, 10, 12, 22, 23.

Parking: Przed Centrum znajduje się bezpłatny parking, do którego można dojechać wyłącznie od strony ul. Wejherowskiej.Podczas spotkania omówimy kwestie związane z wytycznymi i założeniami programu, umową współpracy między OPL a Bankiem Żywności, dokumentacją prowadzoną w ramach programu, działaniami dodatkowymi realizowanymi razem z dystrybucją żywności.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Podprogram 2015 - POPŻ 2014-2020

Podprogram 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Niebawem rusza kolejna edycja PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2015. W związku z tym zapraszamy zainteresowane:

- organizacje pozarządowe,

- Ośrodki Pomocy Społecznej - gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej innej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ, z którą moglibyśmy podpisać umowę na realizację dystrybucji żywności

do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi Programu, które znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2015/.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Za wdrożenie PO PŻ  w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ),

 2. Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP),

 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID),

 4. Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC),

 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

LISTA ORGANIZACJI (OPL) WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU PRZY PO PŻ – PODPISANE UMOWY

   POBIERZ załącznik

HARMONOGRAM SZKOLEŃ PROWADZONYCH W RAMACH POPŻ

   POBIERZ załącznik

Świąteczna Zbiórka Żywności - rezultaty.

Świąteczna Zbiórka Żywności – WYNIKI
Dzięki wolontariuszom i ofiarności Dolnoślązaków, przez trzy dni Świątecznej Zbiórki Żywności udało się zebrać ponad 40 000 kg produktów spożywczych o wartości blisko 300 000 tys. zł  – DZIĘKUJEMY!
    Bank Żywności we Wrocławiu przekazał już wszystkie produkty 48 organizacjom wspierających potrzebujących:
•    Stowarzyszenie „Świdnicki Bank Żywności”
•    Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”
•    Stowarzyszenie Pomocy „Akson”
•    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Bolesławcu
•    Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”
•    Fundacja im. ks. W. Latosa
•    Prowincja Św. Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów
•    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
•    Parafia Rzymskokatolicka Św. Mikołaja – Komisja Charytatywna
•    Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Oławie
•    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Stare Miasto – Śródmieście
•    Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty
•    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „Iskierka”
•    Stowarzyszenie Pomocy „Larum”
•    Fundacja Integracji Społecznej „Prom”
•    Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS
•    Fundacja Tobiaszki
•    Fundacja „Hobbit”
•    Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnej Matki w Ścinawie
•    Świetlica Środowiskowa przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła
•    Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Krzyki
•    Społeczny Komitet Obrony Bezrobotnych
•    Koło TPD przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Miękini
•    Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym NOWA NADZIEJA
•    Kościół Zielonoświątkowy Zbór „BETEZDA”
•    Placówka Socjalizacyjna „Skarbek”
•    Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia Rada Osiedla KUŹNIKI
•    Fundacja SANCTA FAMILIA
•    NADZIEJA Stowarzyszenie Osób Bezdomnych
•    Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Jednostka Terenowa Żmigród
•    Fundacja Dobroczynności
•    Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej
•    Parafia NWP Królowej Polski
•    Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”
•    Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy
•    Parafia Rzymskokatolicka Św. Jacka Świetlica
•    SIEMACHA Spot 24/7
•    Koło TPD przy SP w Krynicznie
•    Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Anny
•    Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski
•    TPD Koło Wiejskie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach
•    Rada Osiedla Grabiszyn - Grabiszynek
•    Parafia Rzymsko-Katolicka św. Michała Archanioła
•    Fundacja Albertówka
•    Fundacja KAIROS
•    Fundacja „BEZPIECZNIE”
•    Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono

Świąteczna Zbiórka Żywności

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

                         28, 29 i 30 listopada odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności!


W sklepach spożywczych w całej Polsce przy oznakowanych koszach czekać będą wolontariusze Banków Żywności. Każdy może przekazać im jeden lub kilka produktów spożywczych. Wszystko na rzecz osób najuboższych .

 

 Mąka, olej, konserwy, oraz słodycze - to produkty rekomendowane przez Banki Żywności

Artykuły podarowane podczas Świątecznej Zbiórki Żywności trafiają do magazynów Banków Żywności. Są tam sortowane, ważone i liczone. Następnie produkty są przekazywane podopiecznym organizacji charytatywnych, które systematycznie wspierają najuboższych. Są to m. in.: rodziny wielodzietne, osoby bezdomne, chorzy i bezrobotni, którzy żyją w ubóstwie.

                                             Bank Żywności we Wrocławiu
                                             1900 wolontariuszy
                                           25 miejscowości
                                        117 sklepów


Wejdź na www.bankizywnosci.pl i sprawdź adres sklepu, w którym możesz wziąć udział w zbiórce.
Świąteczna Zbiórka Żywności nie odbyłaby się bez wsparcia:

Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem – PODSUMOWANIE


    
    Dzięki wolontariuszom Banku Żywności we Wrocławiu i ofiarności Dolnoślązaków, przez dwa dni ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem udało się zebrać nam ponad 38 365 kg żywności, natomiast w całej Polsce 576 677 kg! Zebrane produkty trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci poprzez współpracujące z nami organizacje charytatywne.
    W akcję zaangażowało się blisko 800 wolontariuszy: uczniowie, studenci, pracownicy, osoby starsze, członkowie organizacji charytatywnych oraz harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy zbierali produkty w sklepach, sortowali je i ważyli. Pomagali także przy promocji i logistyce akcji.

    Serdeczne podziękowania kierujemy do:

 • Gimnazjum nr 1;
 • Gimnazjum nr 2;
 • Gimnazjum nr 9;
 • Gimnazjum nr 11;
 • Gimnazjum nr 15;
 • Gimnazjum nr 18;
 • Gimnazjum nr 28;
 • Gimnazjum nr 30;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr 2;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr 4;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr 15;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr 16;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr 29;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr 30;
 • Lotniczych Zakładów Naukowych;
 • Firmy Cargill;
 • Fundacji Dobroczynności;
 • Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Zatoka”, ZHR;
 • 13 WDH „Bukowina”;
 • 14 WDH „Połonina”;
 • Stowarzyszenia „Pierwszy Krok”;
 • Polskiego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Stare Miasto – Śródmieście;
 • Świetlicy Środowiskowej „Tęcza” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Anny;
 •  Fundacji „Tobiaszki”;
 • Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, Oddział Dolnośląski;
 • Fundacji „Hobbit”;
 • Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Elżbiety;
 • Świetlicy Środowiskowej – Kowale;
 • Nadziei Stowarzyszenia Osób Bezdomnych;
 • Franciszkanów – Prowincja św. Jadwigi  Zakonu Braci Mniejszych;
 • Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Andrzeja Apostoła;
 • Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie – Ludziom”;
 • Fundacji Sancta Familia;
 • Stowarzyszenia Pomocy Akson;
 • Domu Samotnych Matek Z Dziećmi w Głogowie;
 • Stowarzyszenia "Samarytanin" w Górze;
 • Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim;
 • Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych w Lubaniu;
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach;
 • Towarzystwa Pomocy Dzieciom Kryniczno;
 • Stowarzyszenia " Życie" w Jelczu-Laskowice;
 • Misji Nowa Nadzieja w Bielawie;
 • Stowarzyszenia Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty w Strzelinie;
 • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Oddział Miejski w Bolesławcu;
 • Koła Młodzieżowego Osób Niepełnosprawnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy;
 • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Wiejskie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach;
 • Stowarzyszenia Świdnicki Bank Żywności;
 • Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Rodzice- Dzieciom" w Dusznikach Zdrój;
 • Kościoła Zielonoświątkowego "BETEZDA" w Dzierżoniowie;
 • Stowarzyszenia MONAR Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie;
 • Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Miękinia;
 • Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach;
 • Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach;
 • Kierownikom i Pracownikom sklepów za wsparcie i uśmiech.


    Zarząd Banku Żywności we Wrocławiu serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom i darczyńcom za zaangażowanie i dobre serce. To dzięki Wam niedożywione dzieci otrzymają niejeden posiłek.

16.09.2014 Embargo - warzywa i owoce

W związku z nadwyżką artykułów spożywczych związaną z wprowadzonym embargo rosyjskim na produkty z UE „SADY TRZEBNICA” skorzystały z mechanizmu administrowania rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży i przekazała Bankowi Żywności we Wrocławiu niemalże 5 ton jabłek. Jednak to nie wszystko i będą kolejne dostawy.

10.09.2014

Wielkimi krokami zbliża się Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem organizowanej na rzecz niedożywionych dzieci. Już 3 i 4 października (piątek i sobota) wolontariusze będą zbierać podarowaną żywność  w ponad 30 miejscowościach na Dolnym Śląsku:

Bielawa , Bolesławiec, Bukowice

Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój

Dzierżoniów, Głogów

Góra, Jelcz-Laskowice

Kłodzko, Krośnice

Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój

Leśna, Lubań

Lubin, Miękinia, Nowogrodziec

Oleśnica, Olszyna

Polanica Zdrój

Polkowice, Siekierczyn

Stronie Śląskie, Strzelin

Szczytna, Ścinawa

Świdnica, Świebodzice

Świeradów Zdrój, Trzebnica

Twardogóra, Wrocław, Żmigród

Niebawem podamy pełną listę sklepów.

29.08.2014 Embargo - warzywa i owoce

W związku z nadwyżką artykułów spożywczych związaną z wprowadzonym embargo rosyjskim na produkty z UE grupa producencka Carota Sp. z o. o. skorzystała z mechanizmu administrowania rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży i przekazała Bankowi Żywności we Wrocławiu 10 ton marchwi. Jednak to nie wszystko i będą kolejne dostawy.

Ogłoszenie wyniku zbiórki publicznej 21.06.2014 r.

Ogłoszenie wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej w 2014 roku na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSO-5311-31-14r. z dnia 26 maja 2014 r.


W wyniku przeprowadzonej przez Bank Żywności we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117D, zbiórki publicznej w ramach festynu osiedlowego  „Święto Kuźnik – świętem Wrocławia” zebrano do skarbon kwestarskich 433,66 zł, słownie: czterysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy.  Zbiórka publiczna odbyła się w dniu 21.06.2014 r.


Środki finansowe uzyskane w drodze zbiórki przeznaczone zostały na pozyskiwanie, wydawanie oraz transport żywności, która trafi do organizacji charytatywnych, z którymi współpracuje Bank Żywności we Wrocławiu.
Koszty przeprowadzenia zostały pokryte ze środków uzyskanych od sponsorów i nie były finansowane ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej.

Ogłoszenie wyniku publicznej zbiórki żywności przeprowadzonej w 2014 roku na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSO-5311-9-14r. z dnia 24 lutego 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej przez Bank Żywności we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117D, publicznej zbiórki artykułów spożywczych pod nazwą ,,Wielkanocna Zbiórka Żywności” zebrano w punktach handlowych 10 004,490 kg żywności, zbiórka odbyła się w terminie 4.04.-06.04.2014 r.

Produkty zebrane podczas akcji trafiły do organizacji partnerskich, którym codziennie pomaga Bank Żywności we Wrocławiu m.in. do: jadłodajni dla ubogich, noclegowni dla bezdomnych, świetlic środowiskowych i innych organizacji zajmujących się opieką najuboższymi.

Koszty przeprowadzenia zostały pokryte ze środków uzyskanych od sponsorów i nie były finansowane ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej.